Coppermine trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 866 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 650 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 750 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 550 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 933 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 450 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 950 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 950 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 766 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 766 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 667 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 633 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 633 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 128 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.