Mô-đun nhập/xuất FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM

Một cổng

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Single port, FDR 56GT/S speed Intel I/O Expansion Infiniband module, with QSFP connector, based on Mellanox CX3 MT27504A1-FCCR-FV chip.

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59938
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59941
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59943
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59947
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59949
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59950
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59952
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59954

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60101
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60105
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60106
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60107
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60109
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60111
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60113
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60115
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60117
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60119
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60121
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60124

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60277
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60280
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60283
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60289
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60290

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60292
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60301
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60304
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60307

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60718
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60724
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60730
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60732
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60735

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60760
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60761
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60762

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60775
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60779
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60782
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60783
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60785

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63425
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63427

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 63429
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 63430

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 63471
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 63477

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63525

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63527

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 63567

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 63569

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 63862

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63865
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63866
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63867

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63868
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63870
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63871

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63886
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63887
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63888
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63889

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63891
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63899
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63901

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63908
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63912

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63924
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63926
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63927
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63928
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63930
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63932

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63958
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63959
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63965

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 64071
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64072
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 64073
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64075
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 64076
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64077
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64079
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64080
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64081
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64083
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64086
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64088

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 64092
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 64098

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 64102
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64103
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 64104
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64105
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 64106
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64107
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64108
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64109
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64110
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64111
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64112
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64113

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64170
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64171
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64172
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64173
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64175
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64176
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64179

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64184
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64185
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64188
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64189
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64190

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64192
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64195
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64197
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64199
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64202
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64203
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64204
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64207
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64209
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64210
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64211

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64229

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64238

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.