2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Kit of 8 spare 2.5" Hot-Swap drive carrier

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR, Single

  • Mã đặt hàng FXX25HSCAR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXJR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.