Dải 1U/2U Premium AXXPRAIL

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Dải
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q3'20
 • EOL thông báo Friday, July 19, 2019
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, July 5, 2020
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 5, 2020
 • Các hạng mục kèm theo (1) Rail set AXXPRAIL for use with R1000/R2000 product families

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1U/2U Premium Rail Kit - Full extension and toolless rail kit. (Full extension toolless rail kit allows adjustment within 609.6mm~762mm to fit difference depth rack. Maximum extension when installed (travel distance) 800 mm)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1U/2U Premium Rail AXXPRAIL, Single

 • MM# 924417
 • Mã đặt hàng AXXPRAIL

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61302
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61305
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61306
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61309
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61310
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61313

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61485
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61488
Intel® Server System R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61490
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61494
Intel® Server System R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61496
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61497
Intel® Server System R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 61499
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 61501

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62174
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 62176

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62183
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 62188

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 64943

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65577
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65579
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65580

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 65582
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 65590
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 65592

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65599
Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65603

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65604
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65608
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65610
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65611
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65614

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 65649
Intel® Server System R1304SP2SHBN Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 65650
Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 65656

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65861
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65863
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65864
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65866
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65867
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 65870

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 65875
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 65876
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 65879
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 65880
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 65881

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65904
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65907
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65909
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65910
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 65913

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 65920

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 65929

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 65943
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 65944
Intel® Server System R2312SC2SHGR Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 65947

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.