Khung lắp 2U A2UBEZEL

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Khung lắp
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q2'12
  • Sự ngắt quãng được mong đợi Q3'20
  • EOL thông báo Friday, July 19, 2019
  • Đơn hàng cuối cùng Sunday, July 5, 2020
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 5, 2020
  • Các hạng mục kèm theo (1) 2U Bezel A2UBEZEL, (2) snap-in badges and (1) snap-on swoosh for branding

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2U locking Bezel A2UBEZEL for 2U family of rack chassis

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62234
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62238
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62239
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62240
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62242
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62244
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62246
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62248
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62250
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62252
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62254
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62257

Dòng khung máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65600
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65601
Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65602
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65608
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65609
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 65633
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65634
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65650
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65655
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65656
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65657

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66419
Intel® Server System H2312LPJR Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 66425

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66429
Intel® Server System H2216WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66430
Intel® Server System H2216WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66431
Intel® Server System H2216WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66432
Intel® Server System H2216WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66433
Intel® Server System H2216WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66434
Intel® Server System H2312WPFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66435
Intel® Server System H2312WPFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66436
Intel® Server System H2312WPJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66437
Intel® Server System H2312WPKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66438
Intel® Server System H2312WPQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66439
Intel® Server System H2312WPQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 66440

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66441
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Q1'13 Discontinued N/A 2U Rack N/A 66447

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66511
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66512
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66515
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66516
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66517

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66519
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66522
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66524
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66526
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66529
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66530
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66531
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66534
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66536
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66537
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66538

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66540
Intel® Server System R2224IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66543
Intel® Server System R2208IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66545
Intel® Server System R2308IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66546
Intel® Server System R2312IP4LHPC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 66549

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66556

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2312XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66998
Intel® Server Chassis H2312XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 66999
Intel® Server Chassis H2216XXKR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67000
Intel® Server Chassis H2216XXJR Q3'12 Discontinued 2U Rack 67001

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.