Mô-đun Quản lý từ xa AXXRMM4LITE

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn mô-đun Quản lý
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q2'11
  • EOL thông báo Wednesday, December 14, 2016
  • Đơn hàng cuối cùng Thursday, June 1, 2017
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Sunday, October 1, 2017
  • Các hạng mục kèm theo Includes (1) Remote Management Lite Module

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Remote Management Module for upgrading to Remote KVM features
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 51349
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51350
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51410
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 51421
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 51422
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 51423

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52281
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52284
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52286
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52290
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52292
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52293
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52295
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52297

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52444
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52448
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52449
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52450
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52452
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52454
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52456
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52458
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52460
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52462
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52464
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52467

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 215 W 52550
Intel® Server Board S7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 215 W 52555

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52565
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52571
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52575
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52576
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52578
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52579
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52580
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W 52581

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52582
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52588
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52594
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52596
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W 52599

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52614
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52619
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52624
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 160 W 52626

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52639
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52643
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52646
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52647
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 Không 145 W 52649

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 230 W 52664
Mô-đun Điện toán Intel® HNS7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 Không 230 W 52677

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52691
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52698
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52701
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 145 W 52704
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52705
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52708
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 Không 145 W 52711

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52713
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52722
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52725
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W 52728

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BTL Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 54689
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLR Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W 54692
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLRM Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W 54695

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 95 W 54710
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 95 W 54716
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 Không 95 W 54722

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54735
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54738

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 95 W 54742
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 95 W 54744

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54746
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W 54747

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 Không 95 W 54787

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 95 W 54788
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP4 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 95 W 54794

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54801
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W 54808

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 Không 95 W 54811

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W 54815

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54821
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W 54823
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W 54825

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54827
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54829
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54831
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W 54834
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W 54840

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54842

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W 54844

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54848
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W 54852

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54853
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54856
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54857

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54865
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54867
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 54868

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R Không 150 W 54878
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R Không 150 W 54882

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W 54884

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W 54886

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 Không 95 W 55179

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55182
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55183
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W 55184

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55185
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55187
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55188

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55203
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55204
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55205
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55206

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55208
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55216
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 55218

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55225
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55229

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55230
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55234
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55236
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55237
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55240

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55241
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55243
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55244
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55245
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55247
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55249

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55250
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55254
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55256
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 55259

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 55275
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 145 W 55276
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 145 W 55282

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55286
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55289
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55290
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 55301
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 55304

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55388
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55389
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55390
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55392
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55393
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55394
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55396
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55397
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55398
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55400
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55403
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 55405

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55409
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 55415

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55419
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55420
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55421
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55422
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55423
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55424
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55425
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55426
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55427
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55428
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55429
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55430

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55487
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55488
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55489
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55490
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55492
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55493
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55496

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55501
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55502
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55505
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55506
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55507

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55509
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55512
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55514
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55516
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55519
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55520
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55521
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55524
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55526
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55527
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55528

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55530
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55533
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55535
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55536
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R 55539

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55546

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55555

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 55569
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55570

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55664
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55665
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55666

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55673
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55677
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55678
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55680
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55681
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55682
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55683
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55684

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 55686

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55689
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 55690
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55691

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55692
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55694
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55696
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55702

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55709
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55710
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55711
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55712

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.