Intel® Data Center GPU Max 1100

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật GPU

 • Xe-core 56
 • Đơn vị dò tia 56
 • Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) 448
 • Công cụ vector Xe 448
 • Tần số động tối đa đồ họa 1550 MHz
 • Tần số cơ sở đồ họa 1000 MHz
 • TDP 300 W
 • Cấu hình PCI Express Gen 5 x16
 • ID Thiết Bị 0x0BDA

Thông số bộ nhớ

 • Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng 48 GB
 • Loại bộ nhớ HBM2e
 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 1024 bit
 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 1228.8 GB/s

Công nghệ được hỗ trợ

 • Dò tia
 • oneAPI Support

Thông số I/O

 • Số màn hình được hỗ trợ 0

Tính năng

 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.264 Không

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.