Ponte Vecchio trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng
Xe-core
Q1'23 128 GB 128
Q2'23 48 GB 56