Intel® Data Center GPU Max Series

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng
Xe-core
Announced Q2'23 48 GB 56
Launched Q1'23 128 GB 128