Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis