Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Launched 2U, 4 node Rack Chassis