Chipset Intel® dòng C620

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C627A Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C629A Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C629 Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C621 Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C622 Launched Gen 3 3 17 W
Chipset Intel® C624 Launched Gen 3 3 19 W
Chipset Intel® C625 Launched Gen 3 3 21 W
Chipset Intel® C626 Launched Gen 3 3 23 W
Chipset Intel® C627 Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C628 Launched Gen 3 3 26.3 W