Chipset Intel® dòng C620

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Gen 3 3 15 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 15 W
Gen 3 3 17 W
Gen 3 3 19 W
Gen 3 3 21 W
Gen 3 3 23 W
Gen 3 3 28.6 W
Gen 3 3 26.3 W