Chipset Intel® dòng 6

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0