Chipset Intel® dòng 6

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 3.9 W
2.0 2.0 3.4 W
2.0 2.0 3.4 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 3.9 W
2.0 2.0