Dòng Intel® Wireless Gigabit Antenna-M

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
WifiMaxSpeed
WifiBandwith
WifiTxRxStreams
Q1'17 802.11ad
Q2'15 802.11ad