Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXLR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXLR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis