Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Discontinued Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Discontinued Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,83 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.