Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB
Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB
Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'99