Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Discontinued Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1