Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01