Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB
Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache