Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option