Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® dòng FM6000

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6324 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6348 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6364 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 65 nm