Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued