Intel® 82563 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
2.6 W Dual GLCI/LCI