Intel® 82563 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB Discontinued 150 nm