Intel® Data Center GPU chuỗi Flex

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng
Xe-core
8/24/2022 12 GB 16
8/24/2022 16 GB 32