Intel® Data Center GPU Flex 170

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật GPU

 • Đơn Vị Thực Thi 512
 • Xe-core 32
 • Lát cắt Kết xuất 8
 • Đơn vị dò tia 32
 • Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) 512
 • Tần số động tối đa đồ họa 2050 MHz
 • Tần số cơ sở đồ họa 1950 MHz
 • TBP 150 W
 • TDP 150 W
 • Cấu hình PCI Express Gen 4 x16

Thông số bộ nhớ

 • Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng 16 GB
 • Loại bộ nhớ GDDR6
 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 256 bit
 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 576 GB/s

Công nghệ được hỗ trợ

 • Dò tia

Thông số I/O

 • Số màn hình được hỗ trợ 0

Tính năng

 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.264
 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.265 (HEVC)
 • Mã hóa/Giải mã AV1
 • Chuỗi bit VP9 & Giải mã

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Data Center GPU Flex 170

 • MM# 99AK03
 • Mã đặt hàng 24P01G00BA
 • ID Nội dung MDDS 762208

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G157815L2
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Dòng GPU Flex của Trung tâm Dữ liệu Intel® - Windows*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Đơn Vị Thực Thi

Đơn Vị Thực Thi là khối dựng nền tảng của kiến trúc đồ họa của Intel. Đơn Vị Thực Thi là bộ xử lý điện toán được tối ưu hóa cho Đa Phân Luồng đồng thời, để đạt công suất điện toán thông lượng cao.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.