Chipset di động Intel® dòng100

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.0/2.0 2.6 W
3.0 3.0/2.0 2.6 W
3.0 3.0/2.0 2.6 W
3.0 3.0/2.0 2.6 W