Chipset Intel® dòng 400

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Intel® W480E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Intel® Q470E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B460 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Intel® H420E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® H410 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W