Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Q3'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.