Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 500

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W