Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 500

Tên sản phẩm
Tình trạng
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W
Launched 3.0 3.2/2.0 6 W