Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Optane™ DC Persistent Memory 512GB Module 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
Intel® Optane™ DC Persistent Memory 256GB Module 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
Intel® Optane™ DC Persistent Memory 128GB Module 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.