Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82544 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued 180 nm
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued 180 nm