FPGA Cyclone® IV GX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2009 109000 280 5.49 Mb 475 F484, F672, F896
2009 14000 0 540 Kb 72 F169
2009 150000 360 6.48 Mb 475 F484, F672, F896
2009 21000 40 756 Kb 150 F169, F324
2009 29000 80 1.08 Mb 290 F169, F324, F484
2009 50000 140 2.502 Mb 310 F484, F672
2009 74000 198 4.158 Mb 310 F484, F672