FPGA SoC Cyclone® V ST

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2012 85000 87 4.45 Mb 288 F896
2012 110000 112 6.191 Mb 288 F896