CPLD MAX® II

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Tùy chọn gói
Q1'14 M256, F256, T144
Q1'14 F256, F324
Q1'14 M100, F100, T100
Q1'14 M100, F100, M256, T100, F256, T144