CPLD MAX® II

CPLD MAX® II

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax Tùy chọn gói So sánh
Tất cả | Không có
MAX® II EPM1270 CPLD Launched Q1'14 M256, F256, T144
MAX® II EPM2210 CPLD Launched Q1'14 F256, F324
MAX® II EPM240 CPLD Launched Q1'14 M100, F100, T100
MAX® II EPM570 CPLD Launched Q1'14 M100, F100, M256, T100, F256, T144

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác