CPLD MAX® II

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Tùy chọn gói
Q1'14 M256, F256, T144
Q1'14 F256, F324
Q1'14 M100, F100, T100
Q1'14 M100, F100, M256, T100, F256, T144

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP