CPLD MAX® V

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
Tùy chọn gói
2010 1270 F256, F324, T144
2010 160 M68, M100, E64, T100
2010 2210 F256, F324
2010 240 M68, M100, T100, T144
2010 40 M64, E64
2010 570 M100, T100, F256, T144
2010 80 M64, M68, E64, T100