CPLD MAX® V

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax Package Options So sánh
Tất cả | Không có
MAX® V 5M1270Z CPLD Launched 2010 1270 F256, F324, T144
MAX® V 5M80Z CPLD Launched 2010 80 M64, M68, E64, T100
MAX® V 5M160Z CPLD Launched 2010 160 M68, M100, E64, T100
MAX® V 5M240Z CPLD Launched 2010 240 M68, M100, T100, T144
MAX® V 5M2210Z CPLD Launched 2010 2210 F256, F324
MAX® V 5M570Z CPLD Launched 2010 570 M100, T100, F256, T144
MAX® V 5M40Z CPLD Launched 2010 40 M64, E64