MAX® V 5M240Z CPLD

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 240
 • EquivalentMacrocells 192
 • PinToPinDelay 7.5 ns
 • UserFlashMemory 8 Kb
 • LogicConvertibleToMemory

Tính năng

 • InternalOscillator
 • FastPowerOnReset
 • BoundaryScanJTAG
 • JTAGISP
 • FastInputRegisters
 • ProgrammableRegisterPowerUp
 • JTAGTranslator
 • RealTimeISP
 • MultiVoltIOs 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
 • IOPowerBanks 2
 • MaximumOutputEnables 114
 • LVTTL_LVCMOS
 • LVDSOutputs
 • SchmittTriggers
 • ProgrammableSlewRate
 • ProgrammablePullUpResistors
 • ProgrammableGNDPins
 • OpenDrainOutputs
 • BusHold

Thông số gói

 • PackageOptions M68, M100, T100, T144
 • Kích thước gói 5mm x 5mm, 6mm x 6mm, 16mm x 16mm, 22mm x 22mm

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT100C4N

 • MM# 968262
 • Mã THÔNG SỐ SR6XF
 • Mã đặt hàng 5M240ZT100C4N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT144I5N

 • MM# 973792
 • Mã THÔNG SỐ SRBNM
 • Mã đặt hàng 5M240ZT144I5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM100I5

 • MM# 969130
 • Mã THÔNG SỐ SR7NN
 • Mã đặt hàng 5M240ZM100I5
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT144C5N

 • MM# 969133
 • Mã THÔNG SỐ SR7NP
 • Mã đặt hàng 5M240ZT144C5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM68A5N

 • MM# 999MPX
 • Mã THÔNG SỐ SRGTX
 • Mã đặt hàng 5M240ZM68A5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM100C5N

 • MM# 970650
 • Mã THÔNG SỐ SR8VX
 • Mã đặt hàng 5M240ZM100C5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT100C5N

 • MM# 968407
 • Mã THÔNG SỐ SR71H
 • Mã đặt hàng 5M240ZT100C5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM68I5N

 • MM# 966146
 • Mã THÔNG SỐ SR552
 • Mã đặt hàng 5M240ZM68I5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM68C4N

 • MM# 969752
 • Mã THÔNG SỐ SR85Y
 • Mã đặt hàng 5M240ZM68C4N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT100I5N

 • MM# 966147
 • Mã THÔNG SỐ SR553
 • Mã đặt hàng 5M240ZT100I5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT144C4N

 • MM# 968264
 • Mã THÔNG SỐ SR6XH
 • Mã đặt hàng 5M240ZT144C4N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM100C4N

 • MM# 969751
 • Mã THÔNG SỐ SR85X
 • Mã đặt hàng 5M240ZM100C4N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZT100A5N

 • MM# 965741
 • Mã THÔNG SỐ SR4T8
 • Mã đặt hàng 5M240ZT100A5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM68C5N

 • MM# 968405
 • Mã THÔNG SỐ SR71G
 • Mã đặt hàng 5M240ZM68C5N
 • Stepping A1

MAX® V 5M240Z CPLD 5M240ZM100I5N

 • MM# 968403
 • Mã THÔNG SỐ SR71F
 • Mã đặt hàng 5M240ZM100I5N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR553

SR552

SR85Y

SR85X

SR8VX

SR7NP

SR4T8

SR7NN

SR6XH

SR6XF

SRBNM

SR71H

SR71G

SR71F

SRGTX

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.