FPGA SoC Arria® V SX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Arria® V 5ASXB3 FPGA Launched 2013 350000 809 19.304 Mb F896, F1152, F1517
Arria® V 5ASXB5 FPGA Launched 2013 462000 1090 25.478 Mb F896, F1152, F1517