Arria® V 5ASXB3 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 350000
 • AdaptiveLogicModules 132075
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 528300
 • FabricIOPhaseLockLoops 14
 • EmbeddedMemoryMax 19.304 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 809
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardProcessorSystem Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 540
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 256
 • NRZTranscieverMax 30
 • NRZDataRateMax 10.3125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions F896, F1152, F1517

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F35I5G

 • MM# 999XDL
 • Mã THÔNG SỐ SRHC5
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3G6F40C6G

 • MM# 999XGF
 • Mã THÔNG SỐ SRHDJ
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3G6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F31C5G

 • MM# 999XDF
 • Mã THÔNG SỐ SRHC1
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F31C4G

 • MM# 999XDD
 • Mã THÔNG SỐ SRHC0
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3G6F35C6G

 • MM# 999XFH
 • Mã THÔNG SỐ SRHCU
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3G6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D6F31C6G

 • MM# 999XDR
 • Mã THÔNG SỐ SRHC9
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3G4F35C4G

 • MM# 999XFA
 • Mã THÔNG SỐ SRHCQ
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3G4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3G4F40I5G

 • MM# 999XGD
 • Mã THÔNG SỐ SRHDH
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3G4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F40C5G

 • MM# 999XDN
 • Mã THÔNG SỐ SRHC7
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F40C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3E6F31C6G

 • MM# 999XG9
 • Mã THÔNG SỐ SRHDE
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3E6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F40C4G

 • MM# 999XDM
 • Mã THÔNG SỐ SRHC6
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F40C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3G4F35I5G

 • MM# 999XFG
 • Mã THÔNG SỐ SRHCT
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3G4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F35C4G

 • MM# 999XDH
 • Mã THÔNG SỐ SRHC3
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3G4F40C4G

 • MM# 999XGA
 • Mã THÔNG SỐ SRHDF
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3G4F40C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3H6F40C6G

 • MM# 999XFN
 • Mã THÔNG SỐ SRHCZ
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3H6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F31I5G

 • MM# 999XDG
 • Mã THÔNG SỐ SRHC2
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3E4F31I3G

 • MM# 999XG6
 • Mã THÔNG SỐ SRHDC
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3E4F31I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3H4F40C5G

 • MM# 999XFK
 • Mã THÔNG SỐ SRHCW
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3H4F40C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F35C5G

 • MM# 999XDJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHC4
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3E4F31C5G

 • MM# 999XG5
 • Mã THÔNG SỐ SRHDB
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3E4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3G4F35C5G

 • MM# 999XFC
 • Mã THÔNG SỐ SRHCR
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3G4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3H4F40I3G

 • MM# 999XFL
 • Mã THÔNG SỐ SRHCX
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3H4F40I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3H4F40C4G

 • MM# 999XFJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHCV
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3H4F40C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D4F40I5G

 • MM# 999XDP
 • Mã THÔNG SỐ SRHC8
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3H4F40I5G

 • MM# 999XFM
 • Mã THÔNG SỐ SRHCY
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3H4F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXFB3G4F35I3G

 • MM# 999XFD
 • Mã THÔNG SỐ SRHCS
 • Mã đặt hàng 5ASXFB3G4F35I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D6F40C6G

 • MM# 999XDV
 • Mã THÔNG SỐ SRHCB
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D6F40C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXBB3D6F35C6G

 • MM# 999XDT
 • Mã THÔNG SỐ SRHCA
 • Mã đặt hàng 5ASXBB3D6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3E4F31C4G

 • MM# 999XG4
 • Mã THÔNG SỐ SRHDA
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3E4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3E4F31I5G

 • MM# 999XG8
 • Mã THÔNG SỐ SRHDD
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3E4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASXB3 FPGA 5ASXMB3G4F40C5G

 • MM# 999XGC
 • Mã THÔNG SỐ SRHDG
 • Mã đặt hàng 5ASXMB3G4F40C5G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRHCQ

SRHCY

SRHCX

SRHCW

SRHCV

SRHCU

SRHCT

SRHCS

SRHCR

SRHCA

SRHCB

SRHC1

SRHC0

SRHC9

SRHC8

SRHC7

SRHC6

SRHC5

SRHC4

SRHC3

SRHC2

SRHDB

SRHDA

SRHCZ

SRHDJ

SRHDH

SRHDG

SRHDF

SRHDE

SRHDD

SRHDC

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.