FPGA Arria® V GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Arria® V 5AGZE7 FPGA Launched 2012 450000 1139 39.306 Mb F1152, F1517
Arria® V 5AGZE1 FPGA Launched 2012 220000 800 14.924 Mb H780, F1152
Arria® V 5AGZE3 FPGA Launched 2012 360000 1044 23.385 Mb H780, F1152
Arria® V 5AGZE5 FPGA Launched 2012 400000 1092 33.518 Mb F1152, F1517