FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2017 85000 84 6.473 Mb 216 U484, F672
2017 104000 125 8.439 Mb 284 U484, F672, F780
2017 150000 156 10.652 Mb 284 U484, F672, F780
2017 220000 192 13.43 Mb 284 U484, F672, F780