FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 SX 400 FPGA Launched 2013 378000 648 32 Mb F1152
Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA Launched 2013 612000 1152 52 Mb F1152
Intel® Stratix® 10 SX 850 FPGA Launched 2013 841000 2016 72 Mb F1760
Intel® Stratix® 10 SX 1100 FPGA Launched 2013 1325000 2592 114 Mb F1760
Intel® Stratix® 10 SX 1650 FPGA Launched 2013 1624000 3145 122 Mb F1760, F2397
Intel® Stratix® 10 SX 2100 FPGA Launched 2013 2005000 3744 138 Mb F1760, F2397
Intel® Stratix® 10 SX 2500 FPGA Launched 2013 2422000 5011 208 Mb F1760, F2397, F2912
Intel® Stratix® 10 SX 2800 FPGA Launched 2013 2753000 5760 244 Mb F1760, F2397, F2912