FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2013 1325000 2592 114 Mb 688 F1760
2013 1624000 3145 122 Mb 704 F1760, F2397
2013 2005000 3744 138 Mb 704 F1760, F2397
2013 2422000 5011 208 Mb 1160 F1760, F2397, F2912
2013 2753000 5760 244 Mb 1160 F1760, F2397, F2912
2013 378000 648 32 Mb 392 F1152
2013 612000 1152 52 Mb 392 F1152
2013 841000 2016 72 Mb 688 F1760