Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 612000
 • AdaptiveLogicModules 207360
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 829440
 • FabricIOPhaseLockLoops 8
 • EmbeddedMemoryMax 52 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1152
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardProcessorSystem Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • UserIOMax 392
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 192
 • NRZTranscieverMax 24
 • NRZDataRateMax 28.3 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3, 100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • HyperRegisters
 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I2LG

 • MM# 999LKL
 • Mã THÔNG SỐ SRGQA
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I2LGAS

 • MM# 99A7KG
 • Mã THÔNG SỐ SRKBB
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I2LGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35E2LG

 • MM# 999LKG
 • Mã THÔNG SỐ SRGQ7
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I1VG

 • MM# 999LL2
 • Mã THÔNG SỐ SRGQF
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I2VG

 • MM# 999LKM
 • Mã THÔNG SỐ SRGQB
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35E2VG

 • MM# 999LKR
 • Mã THÔNG SỐ SRGQE
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35E2VG

 • MM# 999LKJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGQ8
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I3VGAS

 • MM# 99A7KJ
 • Mã THÔNG SỐ SRKBD
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I3VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35E1VG

 • MM# 999LL9
 • Mã THÔNG SỐ SRGQJ
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I1VGAS

 • MM# 99A7KF
 • Mã THÔNG SỐ SRKBA
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I3VG

 • MM# 999LLK
 • Mã THÔNG SỐ SRGQS
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I3VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35E2LG

 • MM# 999LLA
 • Mã THÔNG SỐ SRGQK
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I2LGAS

 • MM# 99A7K7
 • Mã THÔNG SỐ SRKB4
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I2LGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35E1VG

 • MM# 999LKN
 • Mã THÔNG SỐ SRGQC
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I1VGAS

 • MM# 99A7KH
 • Mã THÔNG SỐ SRKBC
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35E2VG

 • MM# 999LLC
 • Mã THÔNG SỐ SRGQL
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I2VG

 • MM# 999LL5
 • Mã THÔNG SỐ SRGQH
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I2LG

 • MM# 999LL3
 • Mã THÔNG SỐ SRGQG
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I1VG

 • MM# 999LLG
 • Mã THÔNG SỐ SRGQP
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35E3XG

 • MM# 999LLF
 • Mã THÔNG SỐ SRGQN
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35E3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I3XG

 • MM# 999LLN
 • Mã THÔNG SỐ SRGQT
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I2VG

 • MM# 999LLJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGQR
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35I2LG

 • MM# 999LLH
 • Mã THÔNG SỐ SRGQQ
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35E1VG

 • MM# 999LKF
 • Mã THÔNG SỐ SRGQ6
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35I2VGAS

 • MM# 99A7KK
 • Mã THÔNG SỐ SRKBE
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I1VG

 • MM# 999LKK
 • Mã THÔNG SỐ SRGQ9
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH2F35E2LG

 • MM# 999LKP
 • Mã THÔNG SỐ SRGQD
 • Mã đặt hàng 1SX065HH2F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH1F35I2VGAS

 • MM# 99A7KD
 • Mã THÔNG SỐ SRKB9
 • Mã đặt hàng 1SX065HH1F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 SX 650 FPGA 1SX065HH3F35E3VG

 • MM# 999LLD
 • Mã THÔNG SỐ SRGQM
 • Mã đặt hàng 1SX065HH3F35E3VG
 • Stepping A0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRKB4

SRGQP

SRGQN

SRGQM

SRGQL

SRGQK

SRGQJ

SRGQT

SRGQS

SRGQR

SRGQQ

SRGQ9

SRGQH

SRGQG

SRGQF

SRGQE

SRGQD

SRGQC

SRGQB

SRGQA

SRKBA

SRKBB

SRKBC

SRKBD

SRKBE

SRGQ8

SRGQ7

SRGQ6

SRKB9

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.