Bộ phát triển Intel® MAX®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Mã số đặt hàng
2014 50000 DK-DEV-10M50F484-B
2014 50000 DK-DEV-10M50-A
2014 1270 DK-MAXII-1270N
2010 570 DK-DEV-5M570ZN