Bộ phát triển Intel® MAX®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Ordering Part Number
2014 8000
2014 50000
2014 1270 DK-MAXII-1270N
2010 570 DK-DEV-5M570ZN