Bộ phát triển Intel® Cyclone®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Mã số đặt hàng
2011 301000 DK-DEV-5CGTD9N-B
2009 150000 DK-DEV-4CGX150N
2011 149500 DK-DEV-5CEA7N
2011 301000 DK-DEV-5CGTD9N
2012 110000 DK-DEV-5CSXC6N
2017 220000 DK-DEV-10CX220-A
2017 24624 EK-10CL025U256

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP