Dòng Hệ Thống Máy Chủ Intel® R2600SR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSP2D2ZS554600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.