Alta Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 65 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM5224 Discontinued 65 nm