Bobcat Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Discontinued 2U Rack
Discontinued 2U Rack
Discontinued 2U Rack
Discontinued 2U Rack