Buffalo Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack