Pilot Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q3'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q1'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option