Fortville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Thuật in thạch bản
MaxIOThroughput
SamplePortConfiguration
Loại cáp
Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m
Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m
Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Launched 28 nm
Discontinued 28 nm
Discontinued 28 nm
Discontinued 28 nm
Launched 28 nm
Launched 28 nm
Discontinued 28 nm
Launched 28 nm