Fortville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched 28 nm
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 28 nm