Cougar Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® Z68 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Q65 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset di động Intel® UM67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Chipset Intel® B65 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® H61 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Q67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset di động Intel® QM67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® QS67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Chipset Intel® H67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset di động Intel® HM65 Express Discontinued 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® HM67 Express Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® P67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W