Cougar Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W