Cougar Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 3.4 W
2.0 2.0 3.4 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 3.9 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 2.0 6.1 W
2.0 3.9 W
2.0 2.0