Raptor Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'23 8 5.60 GHz 3.20 GHz 24 MB 95 W
Q4'23 8 5.20 GHz 2.8 GHz 24 MB 80 W
Q4'23 8 5.2 GHz 2.6 GHz 24 MB 65 W
Q4'23 6 5.6 GHz 3.5 GHz 18 MB 95 W
Q4'23 6 5.10 GHz 3.30 GHz 18 MB 80 W
Q4'23 6 5.00 GHz 2.90 GHz 18 MB 65 W
Q4'23 4 5.00 GHz 3.40 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 4 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB 55 W
Q2'24 10 5.2 GHz 12 MB
Q2'24 14 5 GHz 24 MB
Q2'24 12 4.7 GHz 18 MB
Q2'24 8 4.6 GHz 2.1 GHz 12 MB
Q2'24 14 5.2 GHz 24 MB
Q2'24 12 4.8 GHz 18 MB
Q2'24 6 4.5 GHz 10 MB
Q2'24 10 4.7 GHz 12 MB
Q2'24 10 5 GHz 12 MB
Q2'24 10 4.6 GHz 12 MB
Q1'24 6 4.7 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 5 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 5.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 6 4.7 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 6.2 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 5.5 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 20 5.4 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 20 5.2 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 20 5.4 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 16 5.2 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 20 5.5 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 4.5 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 10 4.8 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 14 4.9 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 4 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 6.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.40 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.00 GHz 1.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.50 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.20 GHz 1.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.30 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q4'22 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 5.10 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'23 10 4.90 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 10 5 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 20 5.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 5.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.8 GHz 1.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q1'23 14 4.80 GHz 1.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q1'23 14 5.00 GHz 2.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 5.2 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.80 GHz 1.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'23 14 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.00 GHz 2.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.80 GHz 1.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q1'23 10 4.9 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 10 4.90 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 10 4.50 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.50 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.80 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.6 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 1.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.50 GHz 1.30 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.60 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.8 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.7 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.60 GHz 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 1.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 12 4.80 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'23 12 4.60 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.50 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q1'23 5 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 6 4.50 GHz 1.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'23 4 4.40 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.6 GHz 2.1 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'23 4 4.10 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'23 6 4.5 GHz 10 MB Intel® Smart Cache