Raptor Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 6.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 24 5.40 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 24 5.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 24 5.50 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 24 5.20 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 5.30 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q4'22 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 12 5.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 20 5.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 5.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.9 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 10 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 12 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q4'22 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q4'22 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 5 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'23 8 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 5 4.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23
Q1'23
Q4'22
Q1'23
Q1'23
06/30/2023
06/30/2023

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.