Rocket Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched 02'21
Launched 02'21
Launched 01'21
Launched 01'21
Launched 01'21
Launched 01'21

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.